Travox logombos
Product Update
Product Update

Product Update :: Update Function Tour Back Web

หลังจากที่ทางทีมเพิ่ม Function Priority Tour Back Web ให้กับพี่ๆ Agent ไปในครั้งก่อนแล้วนั้นนะคะ ทางทีมได้รับข้อเสนอแนะจากพี่ๆ Agent ว่า รู้สึกสับสนเวลา Update ลำดับจังเลย บางทีก็เผลอไป Update ลำดับที่หน้ารวมรายการทำให้ลำดับไม่ตรงกับในหน้าเว็บบ้าง ในขณะนี้ทางทีมได้มีการ Update ในส่วนของการจัดลำดับรายการทัวร์ใน Back Web เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่ ๆ Agent ให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะว่า จะสะดวกมากขึ้นแค่ไหน

พี่ๆ Agemt สามารถทำการจัดลำดับได้ ดังนี้นะคะ
  1. เลือกประเภทรายการทัวร์ที่ต้องการจัดลำดับ และกด “ค้นหา” ได้เลยค่ะ
  2. เรียงลำดับรายการทัวร์ที่ต้องการในประเภทรายการทัวร์นั้นๆ ได้เลยค่ะ ระบบจะทำการ Save และ Refresh รายการให้อัตโนมัติค่ะ

และในกรณีที่พี่ๆ Agent ทำการเลือกประเภทรายการทัวร์เป็น “ทั้งหมด” หรือ “All” ระบบจะไม่แสดงส่วนของลำดับรายการให้นะคะ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและความผิดพลาดของพี่ๆ Agent ในการเปลี่ยนแปลงลำดับเองค่ะ

Travox Dynamic Web

Feature

Product Update

F.A.Q.