Travox logombos
Product Update
Product Update

Product Update :: Function New Format Engine Tour

อีกหนึ่งตัวเลือกของรูปแบบการแสดงผลรายการทัวร์ในหน้าเว็บ ด้วยขนาดภาพที่ใหญ่ขึ้นพร้อมการ Manage ข้อมูลที่ง่ายเหมือนเดิม ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

  1. การแสดงผลรายการทัวร์ด้วยรูปแบบเดิมหรือที่เรียกว่า Engine Tour List จะมีรูปแบบดังภาพ
  2. การแสดงผลรายการทัวร์ในหน้าเว็บด้วยรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า Engine Tour Boxซึ่งการ browse ไฟล์ภาพสำหรับแสดงผลนั้น จะขึ้นอยู่กับการDesign

Travox Dynamic Web

Feature

Product Update

F.A.Q.