Travox logombos
F.A.Q.
FAQ

TRAVOX WebDesign FAQ

Q : รายการทัวร์ที่อยู่ในหน้าเว็บ ลูกค้าสามารถ Booking รายการทัวร์นั้นได้จากหน้าเว็บเลยหรือไม่A :ลูกค้าของท่านสามารถ Booking รายการทัวร์นั้นๆ ได้จากหน้าเว็บค่ะ โดยการใช้ Function ในส่วนของ Booking Tour ค่ะ เมื่อลูกค้าของท่านเลือก Booking รายการนั้น ระบบจะให้ลูกค้าของท่านกรอกข้อมูลเบื่องต้น เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลความต้องการ Booking รายการทัวร์นั้นค่ะจากนั้นระบบจะส่งเมลล์ที่แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่ลูกค้ากรอกให้ท่านในทันทีค่ะ Function นี้ จึงเป็น Function ที่อำนวยความสะดวกในการบริการลูกค้าของท่านที่รวดเร็วอีกทางหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ

Travox Dynamic Web

Feature

Product Update

F.A.Q.